terug naar

Projecten

Accomodaties

In portefeuille van bestuurslid: Wiebe RinsemaGeschiedenis

Door de samenvoeging van de drie gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl werden ook de historisch gegroeide voorzieningen samengevoegd. In het licht van de komende bezuinigingen zal door de gemeente kritisch bekeken worden waar er wellicht accomodaties kunnen verdwijnen, al dan niet met samenvoeging.

Documentatie

Brief aan B&W en de Gemeenteraad dd 24 jan. 2007


Bestaande situatie

In de Startnotitie Accomodatiebeleid staan de volgende aantallen accomodaties voor de gemeente Bergen vermeld, alsmede de aantallen in Schoorl (incl Aagtdorp en Groet):

 

Onderwijs

in gemeente

in Schoorl

Vrije Tijd

in gemeente

in Schoorl

Kinderdagverblijf

Peuterspeelzaal

Basisschool

Bijzonder onderwijs

Voortgezet onderwijs

Volwasseneducatie

Naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

5

6

16

1

3

1

3

10

 

1

3

0

0

0

 

 

Sporthal

Gymnastieklokaal

Zwembad

Buitensportcomplex

Tenniscomplex

IJsbaan

Skibaan

Museum

Bioscoop

Harmonie

4

5

1

6

8

1

1

5

1

2

1

1

0

1

2

1

0

1

0

0

Zorg

in gemeente

in Schoorl

Welzijn

in gemeente

in Schoorl

Verpleeghuis

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Steunpunt

Consultatiebureau

1

4

2

2

2

 

 

 

1

 

Wijkcentrum

Jongerencentrum

Bibliotheek

Historisch informatiecentrum

12

3

3

1

1

0

1

0


Gewenste situatie

De Bewonersvereniging Schoorl-Centrum zal streven naar een verdeling naar behoefte, en naar rato van de inwoneraantallen en leeftijdsopbouw, waarbij de huidige aantallen in de gebieden van de drie voormalige gemeenten als richtsnoer worden genomen.

De inwoneraantallen per 1 jan. 2010 waren (afgerond):

Bergen + Bergen aan Zee:

  13000

= 41.9%

de Egmonden:

  11600

= 37.5%

Schoorl:

    6400

= 20.6%


Stand van zaken

april 2013: Gemeentelijke Nieuwsbrief m.b.t. De Blinkerd: "College investeert miljoen euro in De Blinkerd"


De gemeente heeft een document genaamd "Concept Startnotitie Project Accomodatiebeleid" het licht doen zien. Wij zullen dit als start gebruiken.


Op 17 sept. 2010 werd een Memo Voortgangsrapportage De Blinkerd gepubliceerd. Daarin staat een passage genaamd "Haalbaarheidsonderzoek integratie De Oorspong en De Boet in De Blinkerd".


De Werkgroep Accommodaties Schoorl (WAS) komt op donderdag 23 september 2010 weer bijeen. De bedoeling van deze bijeenkomst is de werkgroep te informeren over de 'vlekkenstudie' die het architectenbureau Leeuwenkamp op verzoek van het college heeft gedaan naar de ruimtelijke integratiemogelijkheden van De Oorsprong en De Boet in De Blinkerd. Naast dit informeren wordt ook de gelegenheid geboden om er over te discussiëren. De bedoeling daarvan is dat de zo verkregen informatie betrokken wordt bij de verdere uitwerking.


16 nov. 2010 - Memo van het College van B&W aan de raad m.b.t. het project De Blinkerd - klik hier


Besluitenlijst B. en W. - Vergadering van het college d.d.16 november 2010

Nr 3.1 - Reg.Nr 0685

Onderwerp: Verzoek tot financiering extra bouwkosten Sporthal de Blinkerd.

Voorstel:

Het college besluit:

  • Het verzoek van het stichtingsbestuur voor een gemeentelijke financiering van de extra kosten voor de herbouw van de sporthal, vanwege een toevoeging van 450 m², bij De Blinkerd af te wijzen.
  • Na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek van het project De Blinkerd, zal het college een integrale afweging maken over de financiering van de ver-/aanbouwkosten, die een mogelijke integratie van De Oorspong en De Boet in De Blinkerd met zich meebrengen.
  • Het stichtingsbestuur middels de brief over deze beslissing en de wijze waarop het college verder vorm wil geven aan het haalbaarheidsonderzoek en de daarbij behorende planning te informeren.

Besluit:

Conform advies met dien verstande dat de conceptbrief geactualiseerd moet worden o.b.v. het collegeadvies 0697 (3.2 agenda 16-11-2010).


Memo dd 29 nov. 2011 van het College aan de Gemeenteraad

Klik hier voor de tekst


WAS-vergadering op 22 December 2011

Op 22 december 2011 werd op het gemeentehuis weer een vergadering belegd van de WAS, de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl. Twee van onze bestuursleden waren aanwezig en De Blinkerd was het hoofdonderwerp. Besproken werd een memo d.d. 29-11-2011 van het college aan de gemeenteraad.

Een kort overzicht van de hoofdpunten:

Medio 2010 heeft het college aan architect Leeuwenkamp, die ook de nieuwe sporthal heeft ontworpen, opdracht gegeven een ontwerp + kostenplaatje te maken om van De Blinkerd een MFA (mulifunctionele accommodatie) te maken, met integratie van de activiteiten van De Oorsprong en De Boet. Dat heeft geresulteerd in een drietal scenario’s, die alle door het college zijn verworpen om financiële redenen. Het plan van aanpak, dat op 16-2-2011 door het college is vastgesteld impliceert dat de herontwikkeling van De Blinkerd tot één MFA moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij gebruikers en bewoners.

Dat draagvlak is er niet. Immers in 2008 is een lijst met 3400 handtekeningen ingediend, tegen opheffing van de Oorsprong. Verder bestaat er grote verdeeldheid binnen de WAS. De gemeente en het Blinkerd-bestuur zien De Blinkerd als het centrale punt voor welzijnsbehoeften

Tijdens de bouw van de sporthal is een redelijk oppervlak extra ruimte gecreëerd, zodat verdere uitbreiding niet meer aan de orde is. Alle geplande activiteiten kunnen in De Blinkerd worden ondergebracht. Slechts inpandige aanpassingen en verbouwingen zijn nodig.

Op basis van beschikbare gegevens heeft het college een keuze gemaakt en wel voor de volgende optie: ‘Gelet op de hoge investeringskosten voor renovatie en herbouw, worden op dit moment geen van de scenario’s van de architect uitgewerkt. In plaats daarvan wordt een ( proces)plan van aanpak (PvA) opgesteld voor de implementatie van het accommodatiebeleid van de kern Schoorl. Hierin wordt het voortbestaan of ontwikkeling van welzijnsaccommodaties en –voorzieningen ( w.o. bibliotheek, consultatiebureau en praktijk voor artsen en fysiotherapie) meegewogen.

Wat er besproken werd::

1) De Bewonersvereniging Schoorl-Oost vraagt zich af of De Blinkerd voldoende capaciteit heeft om alle activiteiten van de Oorsprong op te vangen en geeft aan dat oudere bewoners van Oost niet te bewegen zijn naar De Blinkerd te gaan en dus niet meer zullen deelnemen aan activiteiten. Vereenzaming ligt op de loer. Merkt op dat de gehouden enquête onder inwoners niet benoemd wordt in de memo. Afgesproken wordt dat de resultaten nogmaals aan de Wethouder gestuurd worden.

2) De voorzitter van Duinrand S. heeft nogmaals een aanbod herhaald, dat in hun kantine best iets voor de jeugd gemaakt kon worden. Daarop hebben wij opgemerkt dat dit grote onrust bij de omwonenden van De Blinkerd zou wegnemen.

3) Nogmaals heeft de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum gewezen op het parkeerprobleem bij grote activiteiten. De heer Johan Delis, bestuurslid van de Stichting Dorpscentrum Schoorl, stelde dat in de sporthal uitsluitend sportactiviteiten zullen plaatsvinden. Dat is in tegenspraak met wat zijn voorzitter in de pers gezegd heeft. De heer Delis vond echter publicaties in de krant geen betrouwbare bronnen. De stichting wil z.s.m. weten of de Oorsprong naar De Blinkerd komt. Men wil niet dat een kwart van De Blinkerd leeg blijft staan. Komen de activiteiten van de Oorsprong niet naar Catrijp, dan gaat men andere activiteiten plannen.

Met wat krantenartikelen werden de problemen (hangplek) geïllustreerd die activiteiten voor opgroeiende jeugd kan geven in een woonwijk.

4) De bibliotheek wordt, qua oppervlakte, niet groter dan hij nu is. Het bestuur heeft rekening te houden met instructie van het landelijk bestuur en het karakter van bibliotheken is duidelijk aan verandering onderhevig. Ze houdt wel vast aan de mogelijkheid van het lezen van tijdschriften en de functie van ontmoetingsplek.

5) De scholen/kinderopvang draaien met behoorlijk verlies. Ze verwachten van de gemeente duidelijkheid over samenvoeging/samenwerking, maar de gemeente geeft aan dat de besturen van de scholen hierover gaan. Het beschikbaar stellen van de kinderopvang naast De Blinkerd als mogelijke optie voor parkeerterrein wordt geöpperd. Dit wordt meegenomen in de verdere studie.

6) De wethouder benadrukt, en nodigt alle belangenverenigingen uit, niet langer te kijken naar behoud van accommodaties, maar naar behoud van activiteiten. Door de demografische ontwikkelingen (krimp inwonersaantallen) en bezuinigingen bij de overheid is het onontkoombaar dat het aantal accommodaties daalt. Reeds nu is er in Schoorl een accommodatie-overschot. Op scholen zullen weldra lokalen leeg staan, of dit is al het geval. In De Sanderij is al een zaaltje zonder bestemming.Slim combineren, samenvoegen, kortom optimaal gebruik maken van accommodaties/faciliteiten door daluren voor andere activiteiten in te zetten is de enige weg. De belangengroepen zijn het daarmee eens.

7) De wethouder zei dat alle kritiek en commentaar van de laatste 3-4 jaar wordt meegenomen en dat het eerste half jaar van 2012 gebruikt wordt om te rekenen en alles af te wegen, om zodoende tot een goed besluit te komen. De gemeente wil liever in twee of drie locaties goed investeren, dan in zes locaties een beetje.

8) De Bewonersvereniging Schoorl-Centrum vraagt zich af wat de procedure voor de verdere voortgang is, omdat steeds dezelfde zaken aan de orde komen en er ogenschijnlijk nog geen voortgang geboekt is t.o.v. het overleg van enkele maanden geleden.

9) De gemeente geeft aan dat:

  • er medio januari een inventarisatie van alle accomodaties gereed zal zijn;
  • er voor april 2012 een schatting van de benodigde investering bekend zal zijn;
  • er in juni 2012 een “Perspectief Nota” zal zijn, die een aanzet tot de begroting voor 2013 is.

Nagekomen:

Er is door B en W inmiddels besloten dat de, door de schoolleidingen van  Schoorl en Groet zo vurig gewenste, Brede School er niet gaat komen. Nadere uitleg bleef steken op het financiële plaatje en de vraag waar ruimte zou zijn voor zo’n nieuwe school.