terug naar

Projecten

Heereweg - reconstructie

In portefeuille van bestuurslid: Maarten Klein  

Bestaande situatie

De Heereweg, een drukke doorgaande weg vanaf de Molenweg tot aan Groet, heeft een sterk verwaarloosd wegdek. Verder zijn er stukken waar helemaal geen trottoir is en de voetgangers dus over de weg moeten lopen.

Foto's

 
Heereweg-reconstructie weergeven op een grotere kaart


Gewenste situatie

Wij vragen dit 2,4km lange stuk van de Heereweg te asfalteren met geluidsreducerend ('stil') asfalt. Verder moet de Heereweg over de hele lengte voor voetgangers (trottoirs) en fietsers (fietsstroken) veiliger worden.

Op 12 jan. 2011 heeft Maarten Klein een presentatie, gemaakt namens de Bewonersvereniging Schoorl Centrum, de Dorpsvereniging Groet en de Wijkvereniging Schoorl-Oost, gegeven aan de gemeente. U kunt hier klikken om die presentatie te zien.


Planning

In de Perspectienota 2011-2014 staat:

Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg, incl kruising Voorweg, gepland voor 2011, begrote kosten 450.000 euro.

Omschrijving

Duurzaam-Veilige inrichting van de Heereweg. De Heereweg is een 50 km weg die niet Duurzaam Veilig is ingericht. Op delen ontbreekt zelfs een trottoir. Langs de weg liggen voorzieningen en de weg is de verbinding tussen woningen voor ouderen en het centrum.

 

Verderop vinden we het volgende:

Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet, gepland voor 2012, begrote kosten 800.000 euro.

Omschrijving:

Duurzaam Veilige inrichting van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. De weg voldoet niet aan de eisen van een Duurzaam Veilige inrichting. Fietsvoorzieningen ontbreken en er wordt te hard gereden.


Stand van zaken

Inleiding

De gemeente heeft het voornemen om in 2011 de Heereweg te renoveren. Het plan van de gemeente  is de werkzaamheden in twee delen te knippen, te weten:        

 • Deel 1.  De Heereweg van Schoorlse Zeeweg tot T- splitsing met de Voorweg.
 • Deel 2.  De Heereweg van Voorweg tot de Wagenmakersweg in Groet.

Naar aanleiding van de voorgenomen werkzaamheden heeft ons bestuurslid Maarten Klein een verkennend gesprek gehad met de gemeente Bergen. Voor de gemeente waren ons contactpersoon  Daphne van Gelderen en de Projectleider Hans de Vries (extern) aanwezig.

Verslag gesprek op 23 juni 2011 met gemeente

Uitgangspunten gemeente Bergen

 • De Heereweg is een doorgaande wijkontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/h.
 • De aansluitende wegen krijgen de z.g. poortconstructie als aanduiding dat men overgaat naar een 30 km/h. zone. Een voorbeeld van de poortconstructie is de aansluiting van de Schoutsakker op de Voorweg.
 • De weg wordt voorzien van geluidsarm asfalt.
 • De kruisingen van de Heereweg - Voorweg en de inrit parkeerterrein Blinkerd zullen aangepast worden. Het voorstel van de gemeente is om hiervoor een compacte constructie toe te passen.
 • De rijweg zal uitgevoerd worden zoals de Voorweg. Een centrale asfalt rijbaan met twee rode fietsstroken.
 • De weg moet geschikt zijn voor bussen, ambulances en vrachtverkeer.
 • Daar waar mogelijk zal een trottoir, mede geschikt voor rolstoelen, aangelegd worden. Mogelijk moeten er voor een goed trottoir langs de Heereweg bomen gekapt worden. Indien er in het openbare profiel geen plaats is voor een trottoir, zal  worden onderzocht of het mogelijk is stroken grond langs de Heereweg te onteigenen.

Bij beide tracés worden de toestand van het vuilwaterriool en de duinrellen onderzocht.

 • Van het eerste tracé  (Schoorlse Zeeweg tot T- splitsing met de Voorweg)  is bekend dat de duinrel (buis) die op de erfafscheiding en onder de stoep ligt verstopt is. Deze zal vernieuwd worden en geplaatst in een buis onder de rijweg.
 • Bij het tweede tracé (Heereweg van Voorweg tot de Wagenmakersweg in Groet) is reeds bekend dat ook een deel van het vuilwaterriool vervangen moet worden.

Uitvoering

Het ligt in het voornemen om de werkzaamheden in 2011 buiten de zomervakantie uit te voeren.

Bij de renovaties zullen de delen vierkant afgesloten worden.

Voor de afsluitingen wordt een verkeersplan gemaakt.

Klachten omwonenden Heereweg

Voor zo ver de wijkvereniging de zaak nu geďnventariseerd heeft zijn de grootste klachten:

 • Het rijden met een te hoge snelheid op de Heereweg .
 • Het ontbreken van een goed voetgangerspad langs de gehele Heereweg.

Suggesties en ideeën leden

Indien er leden zijn die ideeën of voorstellen hebben om de verkeerssituatie op de Heereweg en omgeving te verbeteren zijn deze van harte welkom.

Deze zullen dan door de bewonersvereniging met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Bergen besproken worden.

De suggesties kunnen via de E-mail ( maarten.klein@quicknet.nl ) naar Maarten Klein toegestuurd worden.

Inloopavond

Voor de belangstellenden zal de gemeente Bergen in het najaar 2010 een inloopavond organiseren.

Dat werd iets later, te weten op 8 maart 2011. Hieronder volgt een bericht hierover in de gemeentekrant:


Raadsbesluit

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 17 augustus 2010;

gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 9 september 2010;

b e s l u i t:

1. ...........

.............

5. In het begrotingsjaar 2010:

a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 voor het besteksklaar maken voor de reconstructie van de Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. kruising;

b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het besteksklaar maken voor het duurzaam veilig inrichten van de Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat;

c. ..........


5 februari 2012

Het eerste gedeelte van de Heereweg is gereed. Het nieuwe voetpad is een enorme verbetering. De toplaag ontbreekt nog. Dit heeft zijn reden: wil de nieuwe toplaag een goede hechting hebben met de ondergrond dan moet de temperatuur hoger zijn dan 15°C. Opzichter A. Lienker gaat voor kwaliteit en lange levensduur en hij  wil dan ook wachten totdat de temperatuur hoog genoeg is. De verwachting is dat dit half maart het geval zal zijn. Maar zoals het nu blijft vriezen kon het wel eens wat later worden.

Aan het tweede gedeelte van de Heereweg wordt hard gewerkt, op het kantoor dan wel te verstaan. Willen we niet meer geld uitgeven dan noodzakelijk dan is er een goed bestek voor de aanbesteding nodig. Tevens moet er een aantal onderzoeken naar de bestaande wegconstructie gedaan worden.  Daarbij is het maken van boorkernen uit de bestaande asfalt laag noodzakelijk. Dit geeft dan nauwkeurig aan hoe de bestaande weg constructie er uitziet. Als het bestek en daarna de aanbesteding achter de rug is wordt gestart met de werkzaamheden. De Gemeente verwacht in het najaar met het tweede gedeelte te starten.


mei 2013

Van 27 mei t/m 7 juni wordt het tweede gedeelte van de Heereweg, vanaf de Hoek van Pot tot aan de Wagenmakersweg in Groet voorzien van een toplaag. Lees verder....