terug naar

Projecten

Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen

In portefeuille van bestuurslid: Wiebe Rinsema


NB - Als u op de foto's klikt krijgt u het oorspronkelijke formaat


 • Geschiedenis

  Schoorl is altijd gezegend geweest met een fantastisch natuurgebied in de achtertuin. Het  Schoorlse duingebied, het breedste van Nederland, is nog steeds een geliefde bestemming van  mensen die de herrie en drukte van ons overbevolkte land even willen verruilen voor de rust van een prachtig stuk natuur, waar het nog echt stil kan zijn.

  De bossen van de binnenduinrand, die weer een heel andere natuurwaarde hebben dan de kalkarme duinen, gaan via smalle stroken weiland over in de schijnbaar onbegrensde vlakte van de polder. Deze verbindingsstroken vormen, samen met de open gebieden tussen de bebouwing, de verrassende doorkijkjes en de aantrekkelijke en ruime aanblik, die zo kenmerkend voor Schoorl zijn.

  De polders zijn altijd bij uitstek een veeteeltgebied geweest, waarbij de schapenhouderij de hoofdmoot vormde.


  Bestaande situatie

  Het agrarische karakter van Schoorl is goed zichtbaar en met name richting Catrijp en Groet staan langs de Heereweg veel stolpboerderijen, waarvan een aantal nog in gebruik is als landbouwbedrijf.

  Op natuurgebied zijn de laatste tijd een paar interessante ontwikkelingen gaande.

  Recent zijn de Schoorlse duinen door de regering aangewezen als Natura 2000 gebied. Er zijn in Nederland 166 natuurgebieden geselecteerd, om aldus een samenhangend netwerk te scheppen met als hoofddoel het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

  Diverse activiteiten van Staatsbosbeheer, zoals gedeeltelijke ontbossing, het inschakelen van grote grazers en de verwijdering van helmvegetatie op de duinen, zijn een rechtstreeks gevolg van nieuwe inzichten en van doelstellingen in het kader van Natura 2000.

  Ter hoogte van Catrijp heeft Staatsbosbeheer het beheer over een aantal weilanden gekregen.

  Dit gebiedje, dat bekend staat als de Catrijper Moor, is door een paar simpele aanpassingen veranderd in een opzienbarend vogelrijke oase in een zee van kortgeschoren grasland. De slootkanten zijn afgeschuind, er wordt pas ver in de zomer gemaaid en een kudde koeien, inclusief stier en kalveren zorgen voor een on-Nederlandse aanblik. In de lente broeden hier  grutto's, tureluurs en andere schaars wordende weidevogels. In de slootjes vissen vaak lepelaars. In herfst en winter zijn soms honderden ganzen, kieviten en goudplevieren prachtig te zien vanaf het fietspad. Ook de ijsvogel is regelmatig in dit gebied gesignaleerd.

  (de vogelfoto's zijn alle gemaakt bij de Catrijper Moor door de heer E. Mittelhaeuser)


  Gewenste situatie

  Gewenst is zonder meer het behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling van de prachtige en gevarieerde natuur in en rond Schoorl. Tevens moeten we het agrarische karakter van ons dorp proberen te bewaren. Dat landbouw en veeteelt heel goed te combineren zijn met natuurbehoud en -ontwikkeling is al op vele plaatsen in Nederland bewezen.

  Schoorl moet een dorp blijven waar het goed toeven is voor bewoners en gasten.


  Gewenste actie

  Vanuit de Bewonersvereniging voorshands geen. Wij nemen ons voor de ontwikkelingen in het landelijk gebied, grenzend aan onze wijk, nauwlettend in de gaten te houden en zo nodig actie te nemen en bezwaar te maken, indien afgeweken wordt van de Structuurvisie of om andere dringende redenen.


    

  Planning

  9 dec. 2010 - Vaststelling door de gemeenteraad

  Verder doorlopend (zie hierboven).

  Documentatie


    

  Stand van zaken

  Er zijn in aug/sept. 2010 inloopbijeenkomsten gehouden, waarin de Ontwerp Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen  besproken werd. Deze werden bezocht door 180 personen.


  In de raadsvergadering van 9 december 2010 wordt de Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld.