terug naar

Projecten

Slotlaan

In portefeuille van bestuurslid: Stef KunstGeschiedenis

In het wijkplan 2007-2010 voor Schoorl Centrum zoals dat aan het gemeentebestuur is overhandigd wordt ook aandacht gevraagd voor de Slotlaan. Het gaat daarbij om het parkeren en het rijden in de bermen in relatie tot het behoud van de bomen en daarmee om het behoud van het fraaie beeld van deze laan.

In 2006 is een werkgroep met de uitwerking van dit onderdeel belast. De werkgroep is haar werkzaamheden begonnen met de vraag naar de feiten. De bomen aan de Slotlaan zijn door het bureau "GroenadviesAmsterdam BV" onderzocht.

Het rapport vat als volgt samen:

In zijn algemeenheid kan het beukenbestand in de Slotlaan fraai en sterk beeldbepalend worden genoemd.

De belangrijkste conclusie is echter dat de conditie en toekomstverwachting gezien de nog vrij beperkte leeftijd van de bomen opvallend matig is.

De oorzaak van deze matige ontwikkeling is tweeledig: de vrij matige groeiplaats en het parkeren tussen de bomen.

Naast bovengenoemd onderzoek hebben de leden van de werkgroep gedurende enkele maanden de parkeerbewegingen in de Slotlaan geteld, met als conclusie dat er sprake was van een substantiële parkeerdruk (± 900 parkeerbewegingen per maand, gemeten over drie dagmomenten).

Tenslotte is er door de afdeling groen van de gemeente gepoogd de bomen te kapitaliseren, waarbij verschillende voor dit doel gebruikte berekeningswijzen zijn gehanteerd. De conclusie daarvan was dat de 45 beuken in de Slotlaan een aanzienlijk kapitaal vertegenwoordigen (± 150.000 Euro).

Op basis van deze bevindingen schreef de werkgroep een notitie waarin gekozen werd voor een optimale oplossing die bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende  maatregelen.

a.  De groeiplaats van de bomen verbeteren;

b.  Het invoeren van een parkeerverbod m.u.v. daarvoor bestemde plaatsen;

c.  Het invoeren van éénrichtingsverkeer, komende vanaf de Laanweg.

d.  Bescherming van de bomen tegen beschadiging door nutsbedrijven en gemeentewerken;

Nadat het concept van de notitie met de bewoners was doorgesproken, wat leidde tot enkele aanpassingen (zie punt b) werd de notitie begin 2007 aan de gemeente aangeboden.

De gemeente heeft de notitie integraal overgenomen, zodat met de uitvoering van de maatregelen kon worden begonnen.


Bestaande situatie

De punten a, b en d zijn in 2008 uitgevoerd.


Gewenste situatie

Punt c, invoering van eenrichtingsverkeer, is niet uitgevoerd. Mogelijk komt het punt in het kader van een meer integraal verkeersbeleid opnieuw aan de orde.


Gewenste actie

 


  

Planning

 


  

Stand van zaken