terug naar

Projecten

Verkeersplan

In portefeuille van bestuurslid: Willem RuiterGeschiedenis

In de achter ons liggende jaren zijn er op het terrein van verkeer de nodige dingen gebeurd. Te denken valt aan de reconstructies van de Voorweg en de Laanweg, de reconstructie van de driesprong bij de apotheek en diverse ad hoc maatregelen in de vorm van verkeersborden e.d.

Er zijn tal van ingrepen die van invloed zijn op het verkeer, bij voorbeeld:

-   plannen rond Schoorl Klopt;

-   reconstructie van de Heereweg;

-   verhuizing van de Oorsprong naar de Blinkerd;

-   reconstructie van de N9;

Daarnaast zijn er bestaande situaties die om aandacht vragen omdat ze problemen oproepen of gewoon omdat verbetering mogelijk en gewenst is.

In aansluiting op een suggestie van een onzer leden proberen we greep te krijgen op de samenhang. Dit impliceert dat we een visie formuleren en dat we proberen de ontwikkeling van een integraal verkeersplan te stimuleren en te bewerkstelligen dat van daar uit wordt gehandeld.

Het gaat dan om verkeersstromen in en om het centrum van Schoorl n alles wat daar mee samenhangt w.o. parkeren, bewegwijzering etc.


Gewenste situatie

Uitgangspunten

"Duurzaam veilig" staat voorop, waarbij v.w.b. Schoorl-Centrum voorrang gegeven wordt aan de veiligheid van voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt het verkeersplan getoetst aan ons algemene streefbeeld: behoud en mogelijk versterking van een dorps en groen karakter, met rust en ruimte,

In feite praten we dan over zaken als:

-   goed herkenbare en begaanbare voet- en fietspaden, met voorzieningen voor de meest kwetsbare gebruikers;

-   veilige wandel- en fietsroutes naar het centrum en naar de recreatiegebieden;

-   beperking van het autoverkeer in en om het centrum;

-   beperking van de parkeeroverlast in woonwijken door voldoende toegankelijke parkeerplaatsen in het centrum en

    een nabijgelegen transferium buiten de dorpskern, waar gratis kan worden geparkeerd;

-   sobere doch heldere bewegwijzering;

-   snelheidsbeperkende maatregelen, ook op doorgaande wegen;

-   voorzieningen ter beperking van geluidsoverlast.


Gewenste actie

Uitwerking

Op basis van deze uitgangspunten, al of niet geamendeerd door de ledenvergadering, kan een kleine 'werkgroep verkeer' aan de slag om:

-.  Een globaal ideaalplan te schetsen voor het gebied van onze vereniging en daarbij aan te geven f en zo ja met welke groeperingen/instanties samenwerking en/of overleg nodig is;

-.  Een inventarisatie te maken van bestaande knelpunten en verwachte ontwikkelingen;

-  Over dit alles in overleg te treden met de afdeling verkeer van de gemeente -en eventuele andere deskundigen - om advies te vragen en om draagvlak te bewerkstelligen.

Gedacht wordt aan een werkgroep van 3 4 personen, met affiniteit voor de problematiek en indien mogelijk met kennis van zaken.

Het beoogde "ideaalplan" zal in concept worden voorgelegd aan de leden.


Planning

???


Stand van zaken

Er wordt vaak over gesproken, maar weinig gedaan door de gemeente.

Het onderwerp zal door de drie Schoorlse bewoners/wijkverenigingen gezamenlijk aangekaart worden.