terug naar

Projecten

Wateroverlast Heereweg

In portefeuille van bestuurslid: Willem RuiterGeschiedenis

De dorpen Schoorl en Groet bevinden zich in een gebied aan de westzijde grenzend aan het duingebied en aan de oostzijde grenzend aan het poldergebied. Deze gronden werden eeuwenlang als weide- en landbouw grond gebruikt. De ontwatering vond plaats en vindt nog steeds plaats via een systeem van duinrellen, sloten en greppels naar het poldergebied. Ook het drangwater uit het duingebied wordt via dit systeem afgevoerd.

De afgelopen 50-75 jaar is de bebouwde oppervlakte behoorlijk uitgebreid en het spreekt voor zich dat de criteria voor ontwatering bij bebouwde oppervlakten aanzienlijk hogere eisen stellen, dan die voor bijvoorbeeld weidegrond. Koeien staan in de winter op stal en gedurende de zomermaanden is de grondwaterstand aanzienlijk lager door minder regen en een totale verdamping van ca. 500 mm. Er is de afgelopen herfst en winter (2012en 2013) meer dan 1000 mm. neerslag gevallen, dat betekent per ha. (100m.x100m.) een hoeveelheid van 10.000 m3 water, daarbij kan dan naar schatting een veelvoud van deze hoeveelheid aan drangwater uit het duingebied worden opgeteld.

Er wordt door bewoners al jaren geklaagd over wateroverlast en dat dit veroorzaakt wordt door het dichten van waterlopen en verwaarlozing van het systeem. Dat is juist, maar onderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid uitwijzen, dat als het bestaande systeem in oude staat hersteld wordt, de ontwatering van de bebouwde terreinen op een aantal plaatsen niet zal voldoen aan huidige criteria voor bebouwde terreinen.

 

Documentatie

Brief aan de gemeente dd 31 maart 2013


  

Bestaande situatie


  

Gewenste situatie

 


  

Gewenste actie

 


  

Planning

 


  

Stand van zaken