terug naar

Projecten

Blinkerd

In portefeuille van bestuurslid: Wiebe Rinsema


Zaken, gerelateerd aan De Blinkerd, komen ook aan de orde bij de pagina Accomodaties


Geschiedenis

De Blinkerd fungeert al bijna veertig als cultureel centrum van Schoorl en omstreken. Het theater trok in het begin regelmatig bekende Nederlandse artiesten, vanwege het toentertijd ontbreken van een schouwburg in Alkmaar. Na de opening van De Vest verdwenen de grote produkties naar de stad en werd de Schoorlse theaterzaal met name gebruikt voor de toneelstukken van VAT 70, beurzen, tentoonstellingen en grote evenementen zoals het optreden van Jomanda.

De andere zaaltjes en het restaurant werden voor diverse activiteiten gebruikt, van bridgedrives tot lezingen, van vergaderingen tot recepties.

Begin jaren tachtig werd begonnen met de bouw van een grote sporthal, die een integraal deel ging uitmaken van het dorpscentrum. De horeca, die een belangrijke rol speelt in De Blinkerd, voer er wel bij.

Tevens bood het centrum plaats aan een gezellige en prima geoutilleerde bibliotheek en voor de jeugd een spelotheek.

In april 2009 brak een grote brand uit in de sporthal. De hal was niet te redden en brandde volledig af. De bibliotheek liep zo veel water- en rookschade op, dat de inventaris als verloren moest worden beschouwd en dat de ruimte zelf ook onbruikbaar werd verklaard.

Door een gunstige windrichting werden rook, hitte en brandende brokstukken (waaronder asbest) niet naar de nabijgelegen woningen geblazen, zodat een veel grotere ramp door toeval werd voorkomen.


Bestaande situatie

De bestaande situatie (herfst 2010) is zoals op de foto's is te zien. De fundamenten van de sporthal liggen er nog. Verder is het De Blinkerd zoals we die al zo lang kennen. Een groot en hoog gebouw middenin een laagbouw wijkje. Met name de achterkant, die in de winter zeer zichtbaar is, wordt door iedereen als erg lelijk ervaren.

De bouw van de nieuwe sporthal zou weldra van start kunnen gaan. Echter er ligt nog minstens één bezwaarschrift en de gevolgen daarvan voor het bouwproces zijn momenteel nog niet in te schatten.

De foto's van de geparkeerde auto's dateren van zondag 28 november, toen er in de omgeving een fietstocht was georganiseerd die geen enkel verband hield met De Blinkerd. Wel stond het parkeerterrein overvol. Duidelijk is dat de woonwijk met zijn woonerven fungeert als overloop en dus als extra parkeermogelijkheid bij evenementen.


Gewenste situatie

Aanvankelijk was de wens de ontstane situatie te gebuiken om de Blinkerd meer multifunctioneel te maken. Maar de brandverzekering wil alleen de herbouw betalen in de opzet zoals die bestond voor de brand.


Gewenste actie

Momenteel is de eerste actie de bouw van de nieuwe sporthal. Men gaat nog steeds uit van een opening in september 2011.  Verdere plannen voor de herinrichting en verbouwing van het gebouw zijn nog in een pril stadium.

We zullen het hele proces kritisch volgen en, waar nodig, duidelijk onze stem te laten horen.


Hieronder een ingezonden brief van Theo Voogt in de Duinstreek:


Stand van zaken

(meest recente bovenaan)

april 2013: Gemeentelijke Nieuwsbrief m.b.t. De Blinkerd: "College investeert miljoen euro in De Blinkerd"

2011-01-07: Herzien memo van het College aan de Raad

2010-11-30: Uit de Besluitenlijst van B&W:

3.5 - 0732

Onderwerp:

Intrekken beslissing op bezwaarschriften d.d. 23 november 2010 en opnieuw beslissen op de bezwaarschriften, gericht tegen de verleende reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een sporthal aan het dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl.

Voorstel:

Het college besluit mede gezien het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:

I Het besluit van het college d.d. 23 november 2010 met registratienummer 100717, aangaande de beslissing op bezwaarschriften van de heer J. S. en de heer B.A. A. in te trekken;

II de bezwaarschriften in tegenstelling tot het advies van de commissie

voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

III het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van de motivering.

IV het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in de bezwaarfase af te wijzen.

Besluit:

Conform advies.

2010-11-24: Informatieavond voor omwonenden

De architect houdt een presentatie over de nieuw te bouwen sporthal en beantwoordt vragen.

De heer Snel wijst op het bezwaarschrift en mogelijke gevolgen voor de bouw.

Ook stelt hij dat de bestemming van de hal uitsluitend sport is. De heer Delis beaamt dit en zegt dat voor andere activiteiten in de hal apart toestemming van de gemeente vereist is.

Verdere vragen en opmerkingen betreffen mogelijke problemen op het gebied van de exploitatie en het parkeren.

2010-11-23: Uit de Besluitenlijst van B&W

3.2 - 0717 - Onderwerp:

Beslissing op bezwaarschriften, gericht tegen de verleende reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een sporthal aan het dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl.

Voorstel:

Het college besluit gezien het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:

1. De bezwaarschriften overeenkomstig tot het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;

2. een beslissing omtrent bestreden besluit in tegenstelling tot het advies van de commissie voor de bezwaarschriften aan te houden;

3. het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in de bezwaarfase toe te wijzen en te stellen op € 874,-.

Besluit:

Conform advies.

2010-11-16: MEMO van college aan de raad

2010-09-08: Volgens de laatste berichten zal de herbouw pas in september 2011 gereed zijn.

2010-09-06: Memo Voortgangsrapportage De Blinkerd

2010-02-22: De laatste obstakels voor de herbouwvergunning zijn op 26 februari uit de weg geruimd. Als het ontwerp van de architect niet goedgekeurd mocht worden, dan wordt de hal herbouwd  volgens de oude tekeningen, zo zegt een vertegenwoordiger van de stichting De Blinkerd.