Home

Gemeente

Nieuws

Over de wijk

Vereniging

Ideeën/klachten

Wijkplan

Projecten

Nieuwsbrief

Agenda

Contact

Adressen

Links

Resultaten Wijkplan Schoorl-Centrum
bijgewerkt tot januari 2015


Betekenis van de kleuren

  Uitgevoerd
  Uitvoering onduidelijk
  Niet uitgevoerd
  Uitvoering in 2011-2015 (?)

VERKEER

Verbetering/reconstructie Kruispunt Laanweg/Voorweg (apotheek) en aanleg nieuwe bloemperken.

UITGEVOERD IN 2006 (kruispunt) en 2007 (bloemperken)

Hoewel daterend van vóór het wijkplan, heeft de Bewonersvereniging ervoor gezorgd dat de wensen van de aanwonenden werden meegenomen in de plannen. 

Vernieuwing rest Laanweg vanaf Dr.Heringalaan

Uitgevoerd in 2010

Inhaalverbod op Laanweg

UITGEVOERD IN 2006

Vernieuwing Voorweg: geluidsarm asfalt, vernieuwing voetpaden, rode fietsstroken

UITGEVOERD IN 2006

Vernieuwing kruispunt Voorweg/Heereweg (hoek van Pot)

GECOMBINEERD met:

Vernieuwing Heereweg (vanaf hoek Pot tot aan bocht bij de Sportlaan). Voorstellen: 30 km instellen, geluidsarm asfalt, rode fietsstroken, verbreding voetpaden, klinkerbestrating voor Rabo-bank vervangen door asfalt, een aantal nieuwe voetgangeroversteekplaatsen, verbetering van oversteekplaats voor fietsers naar de Zeeweg, inhaalverbod

UITGEVOERD IN 2012/2013

De reconstructie van de Heereweg werd uitgebreid tot aan Wagenmakersweg in Groet. De laatste fase hiervan liep vertraging op door de aanhoudende koude.

Vernieuwing voetpad vanaf Sanderij tot hoek Sportlaan

UITGEVOERD

Er is een nieuw en goed begaanbaar voetpad aangelegd met een nieuwe strook groen (met haagbeuk en nieuwe bomen)

Fietspad langs oostzijde haag parallel aan de Sportlaan

NIET GEREALISEERD, WORDT MEEGENOMEN IN HET PROJECT SCHOORL KLOPT (ooit)

Verbreding voetpad voor Heereweg 91, nabij  Oude Lijnbaan.

UITGEVOERD IN 2012

Lichtmast weghalen uit trottoir voor Heereweg 115

UITGEVOERD IN 2006

Aanpassing voetgangerslichten Laanweg

UITGEVOERD IN 2006

Aanpak parkeren Slotlaan om de prachtige beuken te beschermen. De voorstellen (ontwikkeld door een werkgroepje van bewoners/ambtenaren) houden in:  

  1. Verbetering van de bodem van de bomen
  2. Parkeerverbod, gecombineerd met paaltjes   

GEREALISEERD IN 2007

  1. Het instellen van eenrichtingverkeer (inrijden vanaf Laanweg, uitrijden via W.v.Brederodeweg)

NIET GEREALISEERD

Het besluit is inmiddels om nu geen eenrichtingsverkeer in te stellen, maar die "mee te nemen" in een verkeersplan voor de hele gemeente. (ooit)

Inritconstructie Idenslaan/Voorweg verbeteren

UITGEVOERD IN 2006

Snelheids Informatie Display (SID)

In 2006 heeft de SID drie maanden op Laanweg gehangen. De Bewonersvereniging probeert de SID weer in de wijk te krijgen. Dat is niet gelukt.

Aanpassen oversteekruimte fietsers Laanweg tegenover Slotlaan. De ruimte verkleinen.

De insteek naar het fietspad voor fietsers komende van het Oosten is allerbelabberdst, waardoor veel fietsers op de weg blijven rijden tot aan de Molenweg.

UITGEVOERD IN 2006

 

NIET GEREALISEERD

De heer Stroomer was niet voor rede vatbaar

Verbetering verlichting kruispunt Heereweg/Voorweg dmv nieuwe lichtmast

UITGEVOERD MAART 2008

Reconstructie kruispunt Laanweg/Sportlaan

NIET GEREALISEERD, omdat TOEN de Sportlaan waarschijnlijk verlegd zal worden in het kader van Schoorl Klopt. Dat is inmiddels achterhaald

Transferium realiseren aan de Damweg, Dijkrate, ter verlichting van de parkeerdruk in Schoorl

NIET GEREALISEERD

In 2008 is er in het kader van het provinciale project Bereikbaarheid van de Kust is er een transferium aan de overkant van het kanaal bij Schoorldam (op grond gemeente Harenkarspel) gekomen. En er komt een nieuwe fietsbrug vanuit Alkmaar over het kanaal.

Dit alles geeft echter weinig lucht in de parkeerproblemen in Schoorl

Parkeren in wintermaanden gratis in centrum in navolging van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

NIET GEREALISEERD. Gemeenteraad heeft huidig (betaald) parkeerbeleid na evaluaties gehandhaafd.

In samenhang met evt. nieuwe woningbouw of andere ontwikkelingen in centrum nieuwe parkeergelegenheid realiseren

ALS AANDACHTSPUNT GENOEMD bij plannen voor herontwikkeling locatie Galerie Koster (nieuwe supermarkt)(ondergronds parkeren) en evt. nieuwe woningbouwplannen in centrum. Nu opgenomen in de Schoorl Klopt plannen.

MAAKT NU DEEL UIT VAN PROJECT SCHOORL KLOPT (ooit)

De functie en het gebruik van het overloop-parkeerterrein nabij sportvelden aan Molenweg bekijken en beter regelen. In de parkeerverordening heeft het terrein de functie van overloopterrein, d.w.z. parkeren bestemd voor bewoners van het centrum op momenten dat het centrum afgesloten is door Braderie e.d. en tijdens de kermis als het parkeerterrein onbruikbaar is.

Het gebruik als parkeerterrein is in strijd met het bestemmingsplan.

Instellen 30 km in deel van het centrum (Heereweg), het stuk vanaf Sportlaan tot aan modezaak Koorn. Verderop is de weg woon/winkelerf en geldt “stapvoets” als snelheid.

UITGEVOERD, hoewel:

Aanwonenden houden klachten over de te hoge snelheden waarmee wordt gereden. Met name vrachtwagens rijden met te hoge snelheden door het dorp met als gevolg schade aan woningen (scheuren)

Rode fietsroute vanaf Heerhugowaard beter markeren

UITGEVOERD, hoewel anders

Volgens de wethouder wordt dmv het knooppuntensysteem een veel betere bewegwijzering gerealiseerd

Handhaven parkeerverbod rondom NH-kerk, terugplaatsen van paaltjes om parkeren onmogelijk te maken.

UITGEVOERD IN DECEMBER 2007

Herbestraten van de Oude Molenweg. De bestrating is slecht, met diepe sporen. Herbestraten is nodig zodat het wegdek weer vlak wordt.

UITGEVOERD: In voorjaar 2008 is de eerste 100 meter vanaf de Voorweg opnieuw bestraat.  Het restant van de weg is in 2010 gedaan.

OPKNAPPEN SCHOORL-CENTRUM

In wijkplan stond hiervoor een budget van 30.000 euro opgenomen voor 2007. Voor de volgende zaken: Nieuwe zitbanken,schilderen lichtmasten, nieuwe boombanken, nieuwe afvalbakken, fietsenrekken in één kleur schilderen

UITGEVOERD IN VOORJAAR 2007 EN NAJAAR 2008

Verbetering Schoorl-centrum, overige zaken. De gemeente wil graag af van alle paaltjes in het centrum. Kosten van het elke keer weer rechtzetten zijn hoog. Bewonersvereniging heeft contact gehad met Zakencentrum daarover. Zij willen paaltjes handhaven.

NIET GEREALISEERD

Met de wethouder is eind 2007 afgesproken dat hij in gesprek gaat met het Zakencentrum over allerlei zaken betreffende het centrum van Schoorl zoals paaltjes, hoge snelheden van bevoorradende vrachtwagens, parkeren, uitstallingsbeleid reclameborden.

In het kader van Opknappen van het centrumgebied:Hangende Bloembakken

GEREALISEERD IN 2006, 2007 en 2008

Jaarlijks krijgt elke wijk € 2850,= om te gebruiken voor projecten in de wijk. In 2006, 2007 en 2008 is dit budget gebruikt voor het bloembakkenproject. Daardoor konden de bakken in eigendom worden verkregen. Ook vrijwel alle ondernemers in centrum betaalden een bijdrage aan de bloembakken.  En ook in volgende jaren worden de bloembakken weer opgehangen. Ook nu weer door een 50/50 bijdrage van Bewonersvereniging en ondernemers.

Inzetten hondenpoepzuiger ook in Schoorl

GEWIJZIGD UITGEVOERD

Hiervoor in de plaats zijn in 2008 een aantal zgn. hondenpoepstations geplaatst. Gefinancierd door een particuliere stichting

Aanpak paardenpoep. In wijkplan is gesuggereerd aan de gemeente om alle maneges, ruiterverenigingen e.d. aan te schrijven en hen te wijzen op de plicht tot het opruimen van paardenpoep.

NIET UITGEVOERD.

Aanpak is lastig. In de APV staan wel verbodsbepalingen t.a.v. vervuiling door paarden en honden. Maar de gemeentelijke afdeling Handhaving heeft te weinig menskracht om het verbod te handhaven. De gemeente besteedt af en toe aandacht aan deze kwestie in het gemeenteblad.

Verbetering situatie rond het oude postkantoor aan de Paardenmarkt: herontwikkelen.

NIET UITGEVOERD, IS NU ONDERDEEL VAN HET PROJECT SCHOORL KLOPT (ooit)

Aanpak wateroverlast flats Paardenmarkt.

UITGEVOERD IN 2007. Bij de flats is nieuwe afvoer/drainage aangebracht.

Wateroverlast op andere plaatsen zoals Bregtdorp.

Duinrellen waar aanwezig beschermen en mogelijk weer terugbrengen. Handhaven bij illegaal dichtstorten en slecht onderhoud.

De gemeente is voorjaar 2008 gestart met het maken van een Waterplan (waterbeheer). Toegezegd is dat deze plekken hierin worden meegenomen. De Bewonersvereniging houdt in de gaten hoe het staat met het waterplan.

In 2013 grote waterovelast. Een werkgroep van de bewonersvereniging brengt advies uit aan de gemeente

("er wordt aan gewerkt")

Aanpak wateroverlast Laanweg

Langs de Laanweg is een nieuwe, vervangende, duinrel gegraven.

Bewegwijzering aanpakken. Op veel plaatsen staan veel (te)  veel aanwijzings- en verkeerdborden.  Het geeft een rommelig straatbeeld.  Doelstelling: Opschonen en verwijderen van overbodige borden. Borden zoveel mogelijk aan één paal plaatsen i.p.v. drie palen naast elkaar e.d. Daarnaast mooie, nieuwe toeristische bewegwijzering en verwijderen van borden die verwijzen naar niet meer bestaande voorzieningen.

WORDT NIET UITGEVOERD.

De gemeente heeft geen geld en geen menskracht om dit aan te pakken. De Wijkteams hebben geen tijd over om een dergelijk  omvangrijk project erbij te nemen.

Ondergrondse afvalcontainers op het centrale parkeerterrein.

UITGEVOERD IN 2006

Rondom de NH-kerk terugbrengen van klinkers ipv asfalt. De meningen van bewoners zijn hierover overigens verdeeld.

REALISATIE VOORLOPIG NIET MOGELIJK

Het bestaande asfalt is nog prima en er zijn andere wegen die slechter zijn en waarvan aanpak meer prioriteit heeft. Voorlopig is -in overleg met de gemeente- besloten hierop geen actie meer te ondernemen.

RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Open ruimtes zoveel mogelijk handhaven.

NIEUW BESTEMMINGSPLAN IS IN VOORBEREIDING, daarin zijn de open ruimtes als groen bestemd.

Er moet ook in Schoorl gebouwd kunnen worden voor jongeren en ouderen (denk aan toenemende vergrijzing)

NIET / GEDEELTELlJK GEREALISEERD

De gemeenteraad heeft (vertrouwelijk) gesproken over mogelijke woningbouwlocaties. De Bewonersvereniging heeft geen enkel inzicht in de mening van de raad over dit onderwerp.

Bij bedrijfsbeëindiging van met name kleine recreatiebedrijven in de kern van het dorp moeten mogelijkheden van omzetting van recreatie- naar woningbestemming mogelijk zijn.

NIET UITGEVOERD

De gemeente en de Bewonersvereniging verschillen van mening op dit punt. De gemeente wil vooralsnog vasthouden aan de recreatiebestemming van de huidige kampeerterreinen

In het wijkplan is de suggestie gedaan om bij de herinrichting van het Groene Hart te bezien of aan de rand, op de plaats van de oude voetbalkantine, sociale woningbouw gerealiseerd kan worden

IS NU ONDERDEEL VAN SCHOORL KLOPT (ooit)

Inritten naar terrein ruiterverenigingen aan Molenweg verbeteren/verharden omdat bij regenbuien grote modderpoelen ontstaan.

Dichtzetten van één van de poorten

UITGEVOERD IN 2006: Er is tijdelijke verharding gestort.

 

IS NIET GEBEURD.

Herinrichting Sportvelden/Groene Hart. Doordat de voetbalactiviteiten elders worden geconcentreerd is een nieuw, integraal plan voor dit terrein noodzakelijk.  De vervallen voetbalkantine maakt een slechte indruk in een toeristendorp. Er worden diverse activiteiten op de velden georganiseerd. Sport en ook rommelmarkt e.d. Een deel van het terrein heeft  ook nog een overloopparkeerfunctie, naast parkeren voor de ruiterverenigingen. De Jeu-de Boulesvereniging heeft een nieuw onderkomen nodig.

De Bewonersvereniging pleit er sinds 2006 voor dat er één totaalplan komt voor invulling van deze ruimte met inachtneming van het open karakter

KOMT NU IN SCHOORL KLOPT

Een meerderheid van de leden is van mening dat de kofferbakmarkt daar moet verdwijnen. Al was het alleen al omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.

De gemeente geeft desalniettemin elk jaar weer een vergunning af.

TOERISME EN RECREATIE EN ECONOMIE

Permanent wonen op recreatieterreinen tegengaan. Ofwel kiezen voor een echte woonbestemming

UITGEVOERD. Gemeente heeft beleid opgesteld ter handhaving van recreatieve bestemming van de parken. Dit ter uitvoering van de regels die het Ministerie van VROM gemeenten hiertoe heeft opgelegd.

Een kleed- en toiletvoorziening voor sporters rond Roode Leeuwplein.

KAN (NOG?) NIET WORDEN GEREALISEERD

Uitgezocht is wat de kosten van plaatsing en beheer van kant-en-klare units is. Die zijn  te hoog. Er zou door de gemeente met ondernemers besproken kunnen worden of zij brood zien in het ontwikkelen van een dergelijke voorziening in bestaande panden.

Concentratie van winkel- en andere commerciële activiteiten in het huidige winkelgebied. Regels zo maken dat ze nieuwe initiatieven stimuleren en niet hinderen

OPGENOMEN IN HET NIEUWE BESTEMMINGSPLAN SCHOORL EN KERNEN

WELZIJN

De Bewonersvereniging ziet voor haarzelf een bescheiden rol op het gebied van welzijn. Een drietal zaken kunnen worden opgepakt:

  1. inventarisatie van de in de wijk actieve hulporganisaties;
  2. bijdragen aan het werven van vrijwilligers;
  3. Initiatieven ontwikkelen die de onderlinge saamhorigheid bevorderen.

OP DIT ONDERDEEL IS WEINIG ONDERNOMEN

De aandacht van de Bewonersvereniging is vooral uitgegaan naar toezien op en overleg over de uitvoering van het wijkplan. Er was geen tijd over voor andere zaken

Accommodatiebeleid, ofwel de toekomst van welzijnsvoorzieningen Blinkerd, Oorsprong  e.a.

UITGEVOERD IN 2014