Home

Gemeente

Nieuws

Over de wijk

Vereniging

IdeeŽn/klachten

Wijkplan

Projecten

Nieuwsbrief

Agenda

Contact

Adressen

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkplan


Het wijkplan geldt voor een periode van vier jaar. U kunt het oude wijkplan (2007-2010) hier downloaden. Dit is interessante geschiedenis.

Totstandkoming van het wijkplan, een terugblik

In maart 2005 werd een startavond georganiseerd, waarvoor alle wijkbewoners werden uitgenodigd. Op die avond konden zij hun ideeŽn over de wijk aangeven. Men kon goede dingen noemen, maar kritiekpunten en/of klachten melden.  

Er werden enkele werkgroepen (bestaande uit bewoners) gevormd, die de taak kregen oplossingen te bedenken voor alle klachten. Maar ze konden ook nog nieuwe zaken naar voren brengen of toekomstige (nieuwe) wensen beschrijven.

Zo waren er werkgroepen voor de onderwerpen:

  • verkeer
  • openbare ruimte
  • wonen
  • toerisme, recreatie en economie
  • welzijn

Op 19 oktober 2005 werden op een informatieavond in De Blinkerd de resultaten van de werkgroepen in een eerste versie van het wijkplan aan de bewoners voorgelegd. Daaraan voorafgaand was een wijkkrant met alle voorstellen huis-aan-huis verspreid.  

Tijdens deze avond werd door middel van grote foto's duidelijk gemaakt welke knelpunten en wensen er bestonden en welke oplossingen de werkgroepen hadden bedacht.  De bezoekers konden door het invullen van een enquÍte aangeven of ze het eens of oneens waren met de voorstellen van de werkgroepen.

Op basis van de reacties van die avond, is het plan nog een keer bijgesteld. De laatste versie van het plan werd opnieuw op een inloopmiddag in maart 2006 aan de wijk voorgelegd. Uit de reacties van de bezoekers kon worden opgemaakt, dat men het in grote lijnen eens was met het concept-wijkplan. En daarna kon het wijkplan aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Dit gebeurde in mei 2006.

Uitvoering

De Bewonersvereniging heeft na vaststelling van het plan heel intensief contact onderhouden met de wijkcoŲdinatoren en de wijkwethouders om ervoor te zorgen dat de uitvoering van wensen ook daadwerkelijk zou gebeuren. Dat was niet altijd even eenvoudig. Het uitvoeren van verbeteringen kostte meer tijd dan het bestuur lief was en er zijn wel eens stevige brieven gestuurd naar de wijkwethouder om te zorgen dat er schot kwam in de uitvoering. Er is hier door het bestuur erg veel tijd aan besteed.

Inmiddels heeft de gemeente haar werkwijze aangepast en wordt het wijkgericht werken veel steviger in de organisatie verankerd. Daardoor moet het in de toekomst beter gaan.

Resultaten

U kunt hier een lijst vinden van alle wensen uit het wijkplan en wat ermee is gebeurd.

Veel is afgehandeld, er zijn nog wel enkele wensen die nog moeten worden uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld de verbetering van de Heereweg.

Update

Een update van het wijkplan is niet mogelijk gebleken door de onderbezetting van het bestuur.